Gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), informatie van de N.B.v.V.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uiteraard heeft ook uw vereniging hiermee te maken. Nu deze datum dichterbij komt hebben (o.a. naar aanleiding van diverse publicaties, aankondigingen van de gemeenten richting alle verenigingen, etc.) nogal wat verenigingen vragen over dit onderwerp. Binnen uw vereniging slaat u namelijk gegevens van leden op en u zult zich dienaangaande aan de wet moeten houden. Wat is nu voor een vogelvereniging van belang en waar dient u zich aan te houden?

Elke organisatie die gegevens opslaat, dus ook vogelverenigingen, krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt.

Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dat betekent dat u aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet. U moet onder meer kunnen laten zien dat u mensen goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld middels een privacyverklaring. Als voorbeeld daartoe kan de “Regeling informatiebeheer en -verstrekking NBvV” dienen, zoals die is opgenomen in ons bondsvademecum (blz. 44 e.v.).

De AVG-privacyrechten zijn samengevat:

 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
 • Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
 • Recht om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensververwerking.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een informatieplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande leden duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. 

 

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Zij/hij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. 

Zij/hij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor:

 • administratieve- en contributieverwerking;
 • toezending van uitnodigingen voor de bijeenkomsten;
 • toezending van het clubblad “Spectrum”;
 • een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal);
 • een database t.b.v. de Ledenlijst c.q. Kwekerslijst. 

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris, tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Tentoonstelling Elst 2023

De nationale Gouldamadine tentoonstelling in Elst.

Adres: Dorpsstraat 28, 6661 EL Elst

Woensdag 11 Okt.: Opening (alleen voor leden) 20:00 – 22:00 uur

Donderdag 12 Okt.:  10:00 – 21:30 uur 

Vrijdag 13 Okt.:  10:00 – 21:30

Zaterdag 14 Okt.:  10:00 – 14:30

 

Inschrijven voor deze tentoonstelling dient u eerst in te loggen als lid.

Voor meer informatie klik hier onder op meer info 

Meer info

Waarom lid worden?

Het steunen van het kweken van natuurbroed gouldamadine.

4x per jaar ontvang je het clubblad “Spectrum”

1x per jaar de Nationale tentoonstelling Elst

Exclusief toegang op de eerste openingsdag van de Nationale tentoonstelling Elst

Regio ontmoetingsdagen 

Regio tentoonstellingen

Toegang tot de ledenlijst van meer dan 900 leden

Leden-prijs voor Special items in de webshop

Direct lid worden